Tag: Kobe Bryant

Kobe Bryant trolled on his 40th birthday

Kobe Bryant

The memory of the 2004 Detroit Pistons crashed Kobe Bryant’s 40th birthday celebration.